Skip to content

Ledige stillingar

For utlysing av stipendiat stilling sjå under.

 

Assisterande rektor Voss Folkehøgskule

Stiftinga Voss Folkehøgskule søkjer ny assisterande rektor frå 01.08.20. Stillinga som assisterande rektor byr på spennande og utfordrande arbeidsoppgåver. Som rektor sin næraste medarbeidar er du aktivt med i leiinga av skulen og den pedagogiske utviklinga av skuletilbodet.

Voss folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule og vi ønskjer ein medarbeidar med eit raust og ope menneskesyn. Utvikling av det sjølvstendige og deltakande menneske står i sentrum. Den gode, opne samtala er sentral i utviklinga av den einskilde elev.

Vi søkjer etter deg som har eit hjarte for folkehøgskulen, som trivst i lag med unge vaksne og kan vere ein tydeleg og involverande vaksenperson i deira liv.

Stillinga er 100% og delt mellom 50% leiing/administrasjon og 50% undervisning.

Pedagogikk er eit krav. Skulen treng spesielt kompetanse innafor musikk- og kulturfag, filosofi og/eller samfunnsvitskaplege fag.

Erfaring frå folkehøgskulen er ein fordel, men ikkje eit krav.

Voss Folkehøgskule ligg vakkert til ved Vangsvatnet like utanfor Vossevangen. Skulen har omlag 100 elevar fordelt på 6 linjer. Det er 9 lærarar og totalt 22 tilsette. Sjå voss.fhs.no

Løn etter avtale.

Nærare informasjon: rektor Mai-Evy Bakken 95839487 / styreleiar Unn Fauskanger 918 02 952.

Send søknad med fullstendig CV, attestar og referansar til Styret for Stiftinga Voss Folkehøgskule, post@voss.fhs.no

Søknadsfrist 14. april 2020

 

 

Utlysing av stilling som stipendiat ved Voss folkehøgskule

 

Vi skal tilsetje nye stipendiatar for skuleåret 2020– 2021.

 

Generelt om rolla som stipendiat

Stipendiaten er ein 2.års elev som skal inngå i eit praktisk-pedagogisk undervisningsopplegg som minimum omfattar 24 undervisningstimar i veka. Funksjonen som stipendiat på ein folkehøgskule er spesiell; stipendiaten er både elev, samstundes som ho/ han er ein vaksen rettleiar. Stipendiatane ved Voss folkehøgskule blir knytt til ei eller fleire av dei åtte linjene. Vi veit ikkje i dag kor mange stipendiatar og kva linje dei skal vere knytt til. Det heng saman med søkjartal til neste skuleår, samt linjene sine ulike behov.

 

Oppgåve til stipendiatane:

 • Byggje opp under faglege aktivitetar, undervising og sosiale- og kulturelle tilbod på skulen
 • Trivsels- og miljøskapande aktivitetar
 • Ettermiddags- og kveldsaktivitetar
 • Brann- og låserunde

 

Stipendiaten får:

 • Stipend og lån frå Statens lånekasse
 • Ekstern leiarutdanning gjennom stiftinga Fundatum. Tre to-dagars samlingar, dekt av skulen
 • Leiartrening, fagleg fordjuping og røynsle med å planleggje, gjennomføre og evaluere aktivitetar
 • Delta på studietur til utlandet, dersom det er trong for å ha ekstra vaksenperson med på turen. Dette vert dekka av skulen
 • Undervisningsplan på linja, samt ei fagplan for rolla som stipendiat
 • Fri kost og losji
 • Lønn for brann- og låserundane i tråd med tariff. Oppgåvene blir avtalt og satt opp i ein plan. Om lag kr. 30 000 i honorar, samt årskort i Vossabadet og sesongkort i Bavallen

 

Ønskje frå skulen:

 • Du har hatt eit lågt fråvær i skuleåret ditt så langt
 • Du må vere àjour med betaling av skulepengane
 • Kunne samarbeide godt med 1. års- og 2.års elevane, samt resten av personalet på skulen
 • Du må skrive kva linjer du vil vere knytt til, gjerne fleire.
 • Du kan gjerne også skrive om oppgåver og ting du kan tenkje deg å gjere, sjølv om desse kanskje «ligg til andre» linjer.
 • Kan du seie litt om kva kan du bidra med til fellesskapet?

 

Prosess:

 

Søknadsfrist 15. april

 

Vi planlegg å gjennomføre intervju i veke 17 og 18, og ta avgjerd den 30. april.

 

Har du spørsmål om stillinga, ta gjerne kontakt med lærarane, internatleiar, ass.rektor, rektor – og høyr gjerne med dagens stipendiatar om korleis det er å vere stipendiat på skulen.

 

Søknad sendast til ass.rektor: irene@voss.fhs.no